انتصاب دکتر شهرام صدقی ایلاخانلار به عنوان سرپرست مدیریت اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی دانشگاه

دکتر شهرام  صدقی ایلخانلار با حکم سرپرست معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی ایران به عنوان سرپرست مدیریت اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی منصوب شد. در روز شنبه ۴ دی ماه ۱۴۰۰ جلسه تودیع و معارفه ی ایشان برگزار شد. در این جلسه که آقای دکتر کیوانی معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه، آقای دکتر آقاجانی و آقای دکتر ناصربخت، اعضای گروه کتابداری و جمعی از پرسنل کتابخانه مرکزی حضور داشتند از اقدامات جناب آقای دکتر جامعی سرپرست پیشین این مدیریت تقدیر و تشکر به عمل آمده و سرپرست جدید جناب آقای دکتر صدقی معرفی شدند.

*/انتهای خبر