آیین‌نامه‌ها و مقررات

آیین نامه وجین

  آیین نامه تسویه حساب با کتابخانه مرکزی دانشگاه

 آیین نامه رزرو سالن جهت برگزاری کارگاه‌های آموزشی

 خط مشی کتابخانه الکترونیک

 آیین نامه استفاده از کتابخانه دیجیتال دانشگاه علوم پزشکی ایران

 آیین نامه امانت کتابخانه مرکزی

آیین نامه عضویت کتابخانه مرکزی