معرفی پرسنل

 

دفتر ریاست
جناب آقای دکتر بهنام الدین جامعی

تحصیلات: دکتری تخصصی علوم تشریحی

سمت: سرپرست مدیریت اطلاع‌رسانی پزشکی و منابع علمی

تلفن:  ۰۲۱۸۶۷۰۵۸۰۱ و ۰۲۱۸۸۶۲۲۵۸۵

فکس: ۰۲۱۸۸۶۲۲۵۹۳

پست الکترونیک: jameie.sb@iums.ac.ir

سرکار خانم مهندس ماه خانم یوسفی

تحصیلات: مهندسی فناوری اطلاعات

سمت: کارشناس مسئول فناوری اطلاعات

تلفن:  ۰۲۱۸۶۷۰۵۷۰۶

پست الکترونیک: yousefi.miums.ac.ir

جناب آقای حسین کامکار

تحصیلات: کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

سمت: کارشناس فناوری اطلاعات

تلفن: ۰۲۱۸۶۷۰۵۷۰۶

پست الکترونیک: kamkar.h@iums.ac.ir

سرکار خانم رقیه بنایی

تحصیلات: دیپلم علوم انسانی

سمت: مسئول دفتر ریاست

تلفن: ۰۲۱۸۶۷۰۵۸۰۱ و ۰۲۱۸۸۶۲۲۵۸۵

فکس: ۰۲۱۸۸۶۲۲۵۹۳

پست الکترونیک: banayee.r@iums.ac.ir

سرکار خانم نجمه السادات نوربخش

تحصیلات: کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی (MBA)

سمت: مسئول روابط عمومی مدیریت اطلاع پزشکی و منابع علمی

تلفن: ۰۲۱۸۶۷۰۵۳۰۳

پست الکترونیک: Nourbakhsh.n@iums.ac.ir

جناب آقای جواد کاظم‌پور

تحصیلات: دیپلم

سمت: مسئول امور سمعی و بصری (سالن‌های آمفی تئاتر و کنفرانس)

تلفن:۰۲۱۸۶۷۰۵۸۰۱ و ۰۲۱۸۸۶۲۲۵۸۵

پست الکترونیک: kazempour.j@iums.ac.ir

 

گروه خدمات اطلاع‌رسانی پزشکی
جناب آقای احمد محمودی پورسخلوئی

تحصیلات: کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات

سمت: سرپرست گروه خدمات اطلاع رسانی پزشکی

تلفن:   ۰۲۱۸۶۷۰۵۲۰۵

پست الکترونیک: Mahmoudi.a@iums.ac.ir

سرکار خانم مهرانگیز پاشاپوربدر

تحصیلات: کارشناسی ارشد آموزش پزشکی

سمت: کارشناس مرجع و امانت (کتب، نشریات و پایان‌نامه‌ها)

تلفن:   ۰۲۱۸۶۷۰۵۲۰۶

پست الکترونیک: Pashapour.m@iums.ac.ir

سرکار خانم کبری مشایخ

تحصیلات: دیپلم ادبیات و علوم انسانی

سمت: کارشناس امانت (کتب، نشریات و پایان‌نامه‌ها)

تلفن:   ۰۲۱۸۶۷۰۵۲۰۶

پست الکترونیک: Mashayekh.k@iums.ac.ir

سرکار خانم نجمه دهقان سلماسی

تحصیلات: کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

سمت: کارشناس مرجع و اطلاع رسانی

تلفن:   ۰۲۱۸۶۷۰۵۲۰۶

پست الکترونیک: Najmedehghansalmasi@sbmu.ac.ir

سرکار خانم دکتر لاله فروتن‌راد

تحصیلات: دکتری تخصصی علم اطلاعات و دانش شناسی

سمت: کارشناس کتابخانه و ادمین سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی دانشگاه (eprints)

تلفن:   ۰۲۱۸۶۷۰۵۲۰۵

پست الکترونیک: ForoutanRad.l@iums.ac.ir

سرکار خانم نجمه السادات نوربخش

تحصیلات: کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی (MBA)

سمت: کارشناس اطلاع‌رسانی و مسئول روابط عمومی مدیریت اطلاع پزشکی و منابع علمی

تلفن: ۰۲۱۸۶۷۰۵۳۰۳

پست الکترونیک: Nourbakhsh.n@iums.ac.ir

سرکار خانم محبوبه شعبانی

تحصیلات: کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

سمت: کارشناس مرجع و اطلاع رسانی

تلفن: ۰۲۱۸۶۷۰۵۳۰۳

پست الکترونیک:

سرکار خانم لیلا عبدالهی

تحصیلات: کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

سمت: مسئول سالن طبقه چهارم کتابخانه

تلفن: ۰۲۱۸۶۷۰۵۴۰۱

پست الکترونیک: Abdollahi.l@iums.ac.ir

سرکار خانم عاطفه نظری بابلی

تحصیلات: کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی

سمت: کارشناس اطلاع‌رسانی منابع سمعی و بصری-مسئول سالن دیجیتال طبقه سوم

تلفن:   ۰۲۱۸۶۷۰۵۳۰۱

پست الکترونیک: nazari.at@iums.ac.ir

سرکار خانم مریم رحمتی‌تاش

تحصیلات: کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی

سمت: کارشناس اطلاع رسانی – ادمین پورتال کتابخانه مرکزی

تلفن:   ۰۲۱۸۶۷۰۵۳۰۱

پست الکترونیک: RahmatiTash.m@iums.ac.ir

 

سرکار خانم موذن باشی

تحصیلات: دیپلم

سمت: متصدی سالن مطالعه عمومی

تلفن:   ۰۲۱۸۶۷۰۵۲۰۱

پست الکترونیک: Moazenbashi.z@iums.ac.ir

سرکار خانم دکتر زهرا فرجی

تحصیلات: دکتری تخصصی علم اطلاعات و دانش شناسی

سمت: کارشناس اطلاع رسانی و مرجع مجازی، مسئول سالن تحصیلات تکمیلی

تلفن: ۰۲۱۸۶۷۰۵۵۰۱

پست الکترونیک: Faraji.z@iums.ac.ir

سرکار خانم دکتر مریم سادات رزمگیر

تحصیلات: دکتری تخصصی کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

سمت: کارشناس اطلاع رسانی

تلفن: ۰۲۱۸۶۷۰۵۵۰۱

پست الکترونیک: Razmgir.m@iums.ac.ir

سرکار خانم سیده حوا حسینی سالکده

تحصیلات: کاردانی مدیریت امور دفتری

سمت: کارشناس کارگاه‌ها و عضویت

تلفن:   ۰۲۱۸۶۷۰۵۴۰۱

پست الکترونیک: Hossieni.sh@iums.ac.ir

جناب آقای یوسف صادقی کیا

تحصیلات: دیپلم کامپیوتر

سمت: کارشناس طبقه هفتم

تلفن: ۸۶۷۰۵۷۰۱

پست الکترونیک:

جناب آقای مصطفی نژاداصغری

تحصیلات: کارشناسی مدیریت

سمت: کارشناس سالن مطالعه عمومی

تلفن: ۸۶۷۰۵۲۰۱

پست الکترونیک: nezhadasghari.m@iums.ac.ir

جناب آقای صادق صفایی

تحصیلات: دیپلم

سمت: متصدی عضویت طبقه همکف

تلفن:۰۲۱۸۶۷۰۵۰۰۵

 

گروه خدمات فنی و بازنمایی اطلاعات
سرکار خانم لیلا بهادری

تحصیلات: کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی

سمت: سرپرست گروه خدمات فنی و بازنمایی اطلاعات

تلفن:   ۰۲۱۸۶۷۰۵۱۰۶ و ۰۲۱۸۸۶۲۲۶۹۳

پست الکترونیک: Bahadori.l@iums.ac.ir

سرکار خانم تاج خانم یوسفی

تحصیلات: دیپلم علوم تجربی

سمت: کارشناس امور فهرست نویسی

تلفن:   ۰۲۱۸۶۷۰۵۲۰۲

پست الکترونیک: Yousefi.t@iums.ac.ir

سرکار خانم سارا میرزاعبداله

تحصیلات: کارشناسی ارشد تربیت بدنی

سمت: کارشناس نمایه‌سازی

تلفن:   ۰۲۱۸۶۷۰۵۰۰۶

پست الکترونیک: Mirzaabdollah.s@iums.ac.ir

سرکار خانم مینا منظم

تحصیلات: دیپلم علوم تجربی

سمت: کارشناس امور آماده‌سازی و فهرست نویسی

تلفن:   ۰۲۱۸۶۷۰۵۰۰۶

پست الکترونیک: Monazam.m@iums.ac.ir

سرکار خانم فهیمه فلاح عطاطلب

تحصیلات: کارشناسی کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

سمت: کارشناس نمایه سازی

تلفن:   ۰۲۱۸۶۷۰۵۴۰۵

پست الکترونیک: fallahatatalab.f@iums.ac.ir

 

سرکار خانم سمیه رضوی

تحصیلات: کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

سمت: کارشناس نمایه سازی

تلفن:   ۰۲۱۸۶۷۰۵۰۰۶

پست الکترونیک:

سرکار خانم فرزانه زارع زاده 

تحصیلات: کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

سمت: کارشناس فهرست نویسی

تلفن:   ۰۲۱۸۶۷۰۵۱۰۵

پست الکترونیک:zarezadeh.f@tak.iums.ac.ir

 

 

گروه علم سنجی و پایش
سرکار خانم دکتر محبوبه کمالی

تحصیلات: دکتری تخصصی علم اطلاعات و دانش شناسی

سمت: سرپرست گروه علم سنجی و پایش

تلفن: ۰۲۱۸۶۷۰۵۰۰۲

پست الکترونیک: Kamali.m@iums.ac.ir

سرکار خانم الهه زنگیشه

تحصیلات: کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی

سمت:کارشناس علم‌سنجی

تلفن: ۰۲۱۸۶۷۰۵۴۰۴

پست الکترونیک: Zangishe.e@iums.ac.ir

سرکار خانم مائده خیرآبادی

تحصیلات: کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی

سمت: کارشناس علم‌سنجی

تلفن:   ۰۲۱۸۶۷۰۵۴۰۴

پست الکترونیک: kheirabadi.m@iums.ac.ir

 

سرکار خانم مینا نظری

تحصیلات: دیپلم

سمت: کارشناس  کتب و انتشارات

تلفن: ۰۲۱۸۶۷۰۵۵۰۶

پست الکترونیک: nazari.m@iums.ac.ir

سرکار خانم مهسا شیرازی

تحصیلات: کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

سمت: کارشناس علم سنجی

تلفن: ۰۲۱۸۶۷۰۵۵۰۶

پست الکترونیک: Shirazi.m@tak.iums.ac.ir

سرکار خانم مرضیه خادم شریف

تحصیلات: کارشناسی مترجمی زبان

سمت: مدیر اجرایی مجله جمهوری اسلامی ایران

تلفن: ۰۲۱۸۶۷۰۵۱۰۲

پست الکترونیک: sharif.m@iums.ac.ir

سرکار خانم شکیلا محفوظی

تحصیلات: دیپلم کامپیوتر

سمت: مدیر اجرایی نشریه رازی

تلفن: ۰۲۱۸۶۷۰۵۱۰۱

پست الکترونیک: mahfozi.sh@iums.ac.ir