نگارش پایان نامه/رساله

پس از مطالعه دستورالعمل تدوین پایان نامه در دانشکده های مختلف دانشگاه، فایل راهنمای یکپارچه برای تدوین پایان نامه ها تهیه شده تا در صورت نیاز در اختیار دانشجویان محترم قرار گیرد. این قالب لازم الاجرا نمی باشد و صرفاً جنبه پیشنهادی دارد.

راهنمای تنظیم پایان نامه، رساله