ساعات کار کتابخانه

هرگونه تغییر در روزها و ساعات کاری از طریق همین صفحه اطلاع رسانی خواهد شد.

 

بخش و طبقه
روز کاری
ساعت کاری
تالار کتاب، نشریات، پایان نامه و تسویه حساب شنبه تا چهارشنبه ۷:۳۰ – ۱۴:۳۰
سالن مطالعه، طبقه دوم تمام روزهای هفته (بجز تعطیلات رسمی) ۷:۳۰ – ۱۹ (دوشنبه ها ۹:۳۰ – ۱۹)
سالن دیجیتال، طبقه سوم شنبه تا چهارشنبه ۷:۳۰ – ۱۴:۳۰ (دوشنبه ها ۹:۳۰ – ۱۴:۳۰)
سالن مطالعه، طبقه چهارم شنبه تا چهارشنبه ۷:۳۰ – ۱۴:۳۰ (شنبه ها و سه شنبه ها ۹:۳۰ – ۱۴:۳۰)
سالن تحصیلات تکمیلی، طبقه پنجم تمام روزهای هفته (بجز تعطیلات رسمی) ۷:۳۰ – ۱۹ (یکشنبه ها و چهارشنبه ها ۹:۳۰ – ۱۹)
سالن مطالعه، طبقه ششم شنبه تا چهارشنبه ۷:۳۰ – ۱۴:۳۰ (شنبه ها و چهارشنبه ها ۹:۳۰ – ۱۴:۳۰)