نمایش مختصر - دانشگاه علوم پزشکی ایران
صفحه آماده است.
تاریخچه جستجوافزودن به کتابخانه شخصینمایش رکوردهای انتخابیدانلود رکوردهای انتخابیبازگشت

نوع مدرک
کتاب عربی ( ۱۴۱ )
موضوعات مرتبط
پدیدآوران مرتبط
ناشران مرتبط
واحدهای مرتبط
مورد جستجو : ‫(چکیده:ندارد‬) {و} ‫(نوع مدرک:کتاب عربی‬)
نام پایگاه : سرور مرکزی
تعداد نتایج : ۱۴۱ رکورد از ۱۷۸۳۶۶ رکورد
تعداد رکوردها
مرتب سازی بر اساس
و
عملکرد قبلی غیر فعال استقبلی20 تای بعدی برای نمایش محدوده بعدی است
انتخاب: تمامی موارد | هیچکدام
1.
کتاب عربی
کتاب عربی[کتاب]
عنوان : تسهیل المنافع فی الطب و الحکمه
تاریخ نشر : ‮‭۱۳۸۲‬.
ناشر : مؤسسه مطالعات تاریخ پزشکی، طب اسلامی و مکمل دانشگاه علوم پزشکی ایران
شماره راهنما :‭WZ۷۰‮ ‬/JI۷،ت۵۷۶‮ ‬۱۳۸۲‬
مرکز :واحد کتابخانه مرکزی
2.
کتاب عربی
کتاب عربی[کتاب]
عنوان : کاربرد طب سنتی در مراقبتهای بهداشتی درمانی
پدیدآور : اداره داروهای گیاهی
تاریخ نشر : ‮‭۱۳۸۲‬.
ناشر : مؤسسه مطالعات تاریخ پزشکی، طب اسلامی و مکمل دانشگاه علوم پزشکی ایران
شماره راهنما :‭WZ۷۰‮ ‬/JI۷،ک۱۳۶‮ ‬۱۳۸۲‬
مرکز :واحد کتابخانه مرکزی
3.
کتاب عربی
کتاب عربی[کتاب]
عنوان : منافع الاغذیه و دفع مضار ها
تاریخ نشر : ‮‭۱۳۸۲‬.
ناشر : مؤسسه مطالعات تاریخ پزشکی، طب اسلامی و مکمل دانشگاه علوم پزشکی ایران
شماره راهنما :‭WZ۷۰‮ ‬/JI۷،م۷۷۷‮ ‬۱۳۸۲‬
مرکز :واحد کتابخانه مرکزی
4.
کتاب عربی
کتاب عربی[کتاب]
عنوان : المختصر فی جسد البشری و وظائفها
تاریخ نشر : ‮‭۱۳۸۲‬.
ناشر : مؤسسه مطالعات تاریخ پزشکی، طب اسلامی و مکمل دانشگاه علوم پزشکی ایران
شماره راهنما :‭WZ۸۰/۵‮ ‬/A۸،م۳۸۱‮ ‬۱۳۸۲‬
مرکز :واحد کتابخانه مرکزی
5.
کتاب عربی
کتاب عربی[کتاب]
عنوان : المساهمه الاسلامیه فی الطب
تاریخ نشر : ‮‭۱۳۸۲‬.
ناشر : مؤسسه مطالعات تاریخ پزشکی، طب اسلامی و مکمل دانشگاه علوم پزشکی ایران
شماره راهنما :‭WZ۸۰/۵‮ ‬/A۸،م۵۲۱‮ ‬۱۳۸۲‬
مرکز :واحد کتابخانه مرکزی
6.
کتاب عربی
کتاب عربی[کتاب]
عنوان : طب النبی ( ص )
تاریخ نشر : ‮‭۱۳۸۲‬.
ناشر : مؤسسه مطالعات تاریخ پزشکی، طب اسلامی و مکمل دانشگاه علوم پزشکی ایران
شماره راهنما :‭WZ۸۰/۵‮ ‬/A۸،ط۳۶۸‮ ‬۱۳۸۲‬
مرکز :واحد کتابخانه مرکزی
7.
کتاب عربی
کتاب عربی[کتاب]
عنوان : مطلع الطب ناصری
تاریخ نشر : ‮‭۱۳۸۲‬.
ناشر : مؤسسه مطالعات تاریخ پزشکی، طب اسلامی و مکمل ؛ دانشگاه علوم پزشکی ایران
شماره راهنما :‭WZ۷۰‮ ‬/JI۷،م۶۳۲‮ ‬۱۳۸۲‬
مرکز :واحد کتابخانه مرکزی
8.
کتاب عربی
کتاب عربی[کتاب]
عنوان : مجموعه طبی مشتمل بر کلیات طب ( منظوم )، حافظ الصحه، تسهیل العلاج، بحرانیه، وبائیه کبیر، وبائیه صغیر، مفرق الهیضه و الوباء
تاریخ نشر : ‮‭۱۳۸۲‬.
ناشر : مؤسسه مطالعات تاریخ پزشکی، طب اسلامی و مکمل دانشگاه علوم پزشکی ایران
شماره راهنما :‭WZ۷۰‮ ‬/JI۷،م۲۸۲‮ ‬۱۳۸۲‬
مرکز :واحد کتابخانه مرکزی
9.
کتاب عربی
کتاب عربی[کتاب]
عنوان : تقویم الابدان
تاریخ نشر : ‮‭۱۳۸۲‬.
ناشر : مؤسسه مطالعات تاریخ پزشکی، طب اسلامی و مکمل ؛ دانشگاه علوم پزشکی ایران
شماره راهنما :‭WZ۸۰/۵‮ ‬/A۸،ت۶۵۲‮ ‬۱۳۸۲‬
مرکز :واحد کتابخانه مرکزی
10.
کتاب عربی
کتاب عربی[کتاب]
عنوان : میزان الطب
تاریخ نشر : ‮‭۱۳۸۲‬.
ناشر : مؤسسه مطالعات تاریخ پزشکی، طب اسلامی و مکمل دانشگاه علوم پزشکی ایران
شماره راهنما :‭WZ۷۰‮ ‬/JI۷،م۹۶۸۲‮ ‬۱۳۸۲‬
مرکز :واحد کتابخانه مرکزی
11.
کتاب عربی
کتاب عربی[کتاب]
عنوان : دائره المعارف طب اسلامی
تاریخ نشر : ‮‭۱۳۸۲‬.
ناشر : مؤسسه مطالعات تاریخ پزشکی، طب اسلامی و مکمل دانشگاه علوم پزشکی ایران
شماره راهنما :‭WZ۷۰‮ ‬/JI۷،د۱۸۹‮ ‬۱۳۸۲‬
مرکز :واحد کتابخانه مرکزی
12.
کتاب عربی
کتاب عربی[کتاب]
عنوان : دستور الاطباء فی علاج الوباء بانضمام رساله استشفاء به آیاته و سور قرآنی و دستورالعمل حفظ صحت در مقابل وباء
تاریخ نشر : ‮‭۱۳۸۳‬.
ناشر : مؤسسه مطالعات تاریخ پزشکی، طب اسلامی و مکمل، دانشگاه علوم پزشکی ایران
شماره راهنما :‭WZ۷۰‮ ‬/JI۷،د۵۵۳‮ ‬۱۳۸۲‬
مرکز :واحد کتابخانه مرکزی
13.
کتاب عربی
کتاب عربی[کتاب]
عنوان : قانون العلاج
تاریخ نشر : ‮‭۱۳۸۳‬.
ناشر : مؤسسه مطالعات تاریخ پزشکی، طب اسلامی و مکمل ؛ دانشگاه علوم پزشکی ایران
شماره راهنما :‭WZ۷۰‮ ‬/JI۷،ق۳۱۵‮ ‬۱۳۸۲‬
مرکز :واحد کتابخانه مرکزی
14.
کتاب عربی
کتاب عربی[کتاب]
عنوان : قرابادین اعظم
تاریخ نشر : ‮‭۱۳۸۲‬.
ناشر : مؤسسه مطالعات تاریخ پزشکی، طب اسلامی و مکمل ؛ دانشگاه علوم پزشکی ایران
شماره راهنما :‭WZ۷۰‮ ‬/JI۷،ق۴۹۴‮ ‬۱۳۸۲‬
مرکز :واحد کتابخانه مرکزی
15.
کتاب عربی
کتاب عربی[کتاب]
عنوان : کفایه العوام فی حفظ الصحه و تدبیر الاسقام
تاریخ نشر : ‮‭۱۳۸۲‬.
ناشر : مؤسسه مطالعات تاریخ پزشکی، طب اسلامی و مکمل دانشگاه علوم پزشکی ایران
شماره راهنما :‭WZ۸۰/۵‮ ‬/A۸،ک۵۹۳‮ ‬۱۳۸۲‬
مرکز :واحد کتابخانه مرکزی
16.
کتاب عربی
کتاب عربی[کتاب]
عنوان : المنحه فی سیاسه حفظ الصحه ( قانون الصحه )
تاریخ نشر : ‮‭۱۳۸۲‬.
ناشر : مؤسسه مطالعات تاریخ پزشکی، طب اسلامی و مکمل دانشگاه علوم پزشکی ایران
شماره راهنما :‭WZ۶۰‮ ‬/م۷۸۴‮ ‬۱۳۸۲‬
مرکز :واحد کتابخانه مرکزی
17.
کتاب عربی
کتاب عربی[کتاب]
عنوان : بستان الاطباء و روضه الالباء
تاریخ نشر : ‮‭۱۳۶۸‬.
ناشر : مرکز انتشار نسخ خطی
شماره راهنما :‭WZ۸۰/۵‮ ‬/A۸،ب۵۴۱‮ ‬۱۳۶۸‬
مرکز :واحد کتابخانه مرکزی
18.
کتاب عربی
کتاب عربی[کتاب]
عنوان : بهجه الرؤسا فی امراض النساء
تاریخ نشر : ‮‭۱۳۸۲‬.
ناشر : مؤسسه مطالعات تاریخ پزشکی، طب اسلامی و مکمل دانشگاه علوم پزشکی ایران
شماره راهنما :‭WZ۷۰‮ ‬/HE۳،ب۸۳۵‮ ‬۱۳۸۲‬
مرکز :واحد کتابخانه مرکزی
19.
کتاب عربی
کتاب عربی[کتاب]
عنوان : کنوز الصحه و یواقیت المنحه
تاریخ نشر : ‮‭۱۳۸۲‬.
ناشر : مؤسسه مطالعات تاریخ پزشکی، طب اسلامی و مکمل دانشگاه علوم پزشکی ایران
شماره راهنما :‭WZ۸۰‮ ‬/ک۷۵۳‮ ‬۱۳۸۲‬
مرکز :واحد کتابخانه مرکزی
20.
کتاب عربی
کتاب عربی[کتاب]
عنوان : تنسوخ نامه ایلخانی ( تنکسوق نامه )
تاریخ نشر : ‮‭۱۳۸۳‬.
ناشر : مؤسسه مطالعات تاریخ پزشکی، طب اسلامی و مکمل دانشگاه علوم پزشکی ایران
شماره راهنما :‭WZ۷۰‮ ‬/JC۶،ت۷۵۱‮ ‬۱۳۸۳‬
مرکز :واحد کتابخانه مرکزی
تاریخچه جستجوافزودن به کتابخانه شخصینمایش رکوردهای انتخابیدانلود رکوردهای انتخابیبازگشت
ذخیره چاپ یا ارسال نتایج جستجو
 
به منظور ذخیره، چاپ یا ارسال نتایج جستجو، محدوده رکوردهای مورد نظر را از طریق فیلد انتخاب رکوردهای جستجو تعیین نمائید
ذخيره يا چاپ نتايج جستجو